Politik

Demokrati

Demokrati er den mindst ringe styreform der findes. Men det kræver en konstant indsats at holde demokratiet vitalt og vedkommende – ikke kun fra politikerne men især fra befolkningen.

Det er ikke tilfældigt at de mest velstående lande i verden også er demokratier. Demokratiet må være den bedste forudsætning for velstand. stabilitet og vækst. Om den oplyste, uddannede  befolkning er et resultat af eller en forudsætning for demokratiet, kan være hønen og ægget om igen, men for et fungerende demokrati er det i hvert fald en forudsætning.

At engagere sig i det demokratiske samfund kan komme til udtryk på mange forskellige måder. En mulighed er selvfølgelige at engagere sig partipolitisk, hvilke alt for få gør. Mest oplagt fordi det er partierne der opstiller kandidaterne til de politiske poster. Men det er også fra partierne at man besætter mange andre mindre synlige men lige så vigtige  poster i det demokratiske samfund. Det er tilforordnede til valghandlingerne, lægdommere og nævninge, medlemmer af råd og nævn.

Et anden afgørende værdifuldt bidrag er de mange, der som forældre eller på anden måde som pårørende engagerer sig i skolebestyrelser, sportsklubber eller interesseorganisationer. Uden det direkte engagement i fællesskabet fra brugere, borgere og pårørende ville vi ikke få den kvalitet i den offentlige service som børn, handicappede, ældre osv. fortjener. Politikerne skal opstille rammerne og sikre de overordnede linier, men når politikere begynder at detailregulere for meget, er der alle muligheder for at det går galt

Men det bidrag som man kan forvente at alle gør er at tage stilling. I hverdagen og hvert fjerde år. Demokratiet skal løbende forsvares og vitaliseres ved at vi bekymrer os om det.

Jeg var selv aktiv i partipolitik i en årrække. Først i Valby, da jeg flyttede her til første gang i 1998. I første omgang var det de landspolitiske emner der optog mig. Men da jeg flyttede Farum i 2001 skiftede mit fokus. Her blev det tydeligt mig, hvor vigtig kommunal politik er for folks dagligdag. Men det var også tydeligt, hvor galt det kan gå, hvis ikke politik føres åbent, redeligt og altruistisk. Politiske hverv skal ikke bestrides på vegne af dem der har stemt på dig, men også i respekt for dem der ikke har.

Hvorfor konservativ?

Da jeg voksede op i Odense og blev klar over at der var nogen der var valgt til at styre samfundet for os andre, dvs. sidst i 70′erne/starten af 80′erne, var der socialdemokrater over alt. Verner Dalskov var borgmester i Odense og Anker Jørgensen var statsminister. Faktisk troede jeg først, at det var en naturlov, at socialdemokraterne sad på magten. For lige meget hvor skidt det gik, så blev de siddende.

Det var først, da Poul Schlüter blev statsminister i 1982, at det gik op for mig at det kunne være anderledes. Endelig var der nogen der talte fornuft i stedet for de endeløse tomme socialdemokratiske partiskoleparoler. “Nu må vi smøge ærmerne op og tage fat.” Der kom optimisme ind i samfundet og der blev gjort noget ved problemerne.

Konservatismen tiltalte mig og gør det stadig af flere årsager.

For det første fordi det ikke er en ideologi. Socialister og liberalister har deres drømmesyn om det ideelle samfund til at retfærdiggøre beslutninger og holdninger. Men ved at have blikket rettet imod en utopi underkender de begge, at udgangspunktet er den nuværende situation. Konservatismen tager netop udgangspunkt i det bestående samfund for at gøre det bedre. Derfor er der forskel på konservatisme på dansk og konservatisme i andre lande.

Ret beset finder jeg den rene liberalisme og den rene socialisme for lige umenneskelige.

I stedet for ideologier har vi værdier. Værdier er mere værd end ideologier, fordi man med værdier kan have en målestok for sig selv og sit eget virke. Det er sværere med ideologier, da de kendetegner samfundssystemet. Kan man være en god liberal i et socialistisk samfund? Man kan dele værdier med andre, men man må ikke pådutte andre ens egen værdier.

Som konservativ ser jeg samfundet som bestående af selvstændige individer. Men individerne indgår i forskellige former fra fællesskaber – familie, venner, naboer, skole, arbejdsplads, sportsklub, kommune, samfund osv. Det er balancen mellem og respekten for både individ og fællesskab der kendetegner konservative.

Det er i mødet med andre, at værdierne skal komme til deres ret. Ikke til at vurdere eller slå andre med, men til at måle ens egne adfærd og holdninger. Og hvad er det så for værdier?

Det er først og fremmest det personlige ansvar. Man er ansvarlig for sig selv og sine nærmeste og for at leve op til de værdier er binder samfundet sammen.

Det er, at den stærke hjælper den svage. I Danmark er hjælpen for en stor del institutionaliseret i sociale systemer og det er for så vidt godt nok men det fritager ikke for en personlig indsats og empati. Næstekærligheden kan ikke institutionaliseres

Det er individets frihed. På den ene side vil retsstaten begrænse den absolutte personlige frihed men samtidig er demokratiet den bedste garant for frihed. Det er en væsentlig balancegang, men for at sige det med et godt konservativt slogan: Staten skal være stærk nok til at hjælpe den svage, men for svag til at knække den stærke.

Samt at alle er lige. Det betyder ikke at alle skal være ens, men ingen har mere ret end den næste. Lighed for loven kunne man sige, men også at man må vurdere andre efter samme kriterier som man vurderer sig selv. Alle er ligeværdige.

Politisk CV

1997- Medlem af Det Konservative Folkeparti
1999-2001 Medlem af kredsbestyrelsen for de Konservative i Valby, Københavns 8. kreds
2001-2006 Bestyrelsesmedlem i Den Konservative Vælgerforening i Farum
2002-2006 Formand for Den Konservative Vælgerforening i Farum
2006-2007 Næstformand i sammenlægningsudvalget for De Konservative i Furesø Kommune

Tillidsposter og -hverv

2000-2003 Domsmand i Københavns Byret
2002-2008 Medlem af organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Farumsødal
2004-2006 Medlem af skatteankenævnet i Farum Kommune

Valg

2005 Opstillet til kommunalbestyrelsen i Furesø Kommune
2005 Opstillet til regionsrådet i Region Hovedstaden
2001 Opstillet til byrådet i Farum Kommune